SCULPTURE, DESIGN

유진호 JINHO-YU  
2022 대전광역시 미술대전 조소부문 우수상(1위)
2021 태권도원 상징조형물 디자인 아이디어 공모 장려상 
Email : dbwlsgh789@naver.com 

Instagram : @ji.no_u 

ZERO百_0second pla 130x130x100cm
ZERO百_0second pla 130x130x100cm

CONTACT US

OFFICIAL E-MAIL  : official@art-moado.com

ADDRESS : 대전광역시 서구 만년로 68번길 15-20, 대전 콘텐츠기업지원센터 6층 609호


(주) 모아도 컬쳐스 사업자등록번호 : 803-86-02702

통신판매업 신고번호 : 2021-대전서구-1518호


copyright 2022 Moado Cultures.,lnc All rights reserved